Fundacja Tygodnika „Wprost” - program: „Najbogatsi dla Nauki”

Fundacja Tygodnika „Wprost” - program: „Najbogatsi dla Nauki” - Logo